sub_visual_tab sub_visual_mob

커뮤니티

> 커뮤니티 > 프로그램 게시판

프로그램 게시판

번호 제목 작성자 작성일 조회
39   서울시, ‘인권사각지대 해소’위한 지원사업 공모

2013-04-05

정립회관 홍보  |  2013-04-05  |  조회수 : 1,535

  정립회관 홍보   2013-04-05   1,535  
38   공공기관 전동휠체어 충전기 설치 의무화

2013-04-05

정립회관 홍보  |  2013-04-05  |  조회수 : 1,504

  정립회관 홍보   2013-04-05   1,504  
37   서울시, 다문화가족사업 함께할 민간단체 모집

2013-04-05

정립회관 홍보  |  2013-04-05  |  조회수 : 1,514

  정립회관 홍보   2013-04-05   1,514  
36   사회복지전담공무원, 상반기 1,800인 충원

2013-04-05

정립회관 홍보  |  2013-04-05  |  조회수 : 1,547

  정립회관 홍보   2013-04-05   1,547  
35   “발달장애인법, 남의 강요 아닌 당사자의 결정권에서 출발해야”

2013-04-05

정립회관 홍보  |  2013-04-05  |  조회수 : 1,598

  정립회관 홍보   2013-04-05   1,598  
34   태아기부터 유아기까지 알찬 양육정보, 여기!

2013-04-05

정립회관 홍보  |  2013-04-05  |  조회수 : 1,615

  정립회관 홍보   2013-04-05   1,615  
33   여야 의원들 ‘발달장애인법 제정’에 동참

2013-04-05

정립회관 홍보  |  2013-04-05  |  조회수 : 1,496

  정립회관 홍보   2013-04-05   1,496  
32   내달 13일 ‘제11회 청각장애인통역사 시험

2013-04-05

정립회관 홍보  |  2013-04-05  |  조회수 : 1,480

  정립회관 홍보   2013-04-05   1,480  
31   장애인 참정권’ 확보 위한 법률안 제출

2013-04-05

정립회관 홍보  |  2013-04-05  |  조회수 : 1,543

  정립회관 홍보   2013-04-05   1,543  
30   장애인서비스팀, 장애인서비스과로 ‘승격’

2013-04-05

정립회관 홍보  |  2013-04-05  |  조회수 : 1,527

  정립회관 홍보   2013-04-05   1,527